Sadamakapteni ringkiri

18.03.2020

Maailma Terviseorganisatsiooni 11. märtsi 2020. aasta teatise kohaselt on COVID-19 saavutanud pandeemia ulatuse. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12.03.2020.a korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“, on kogu Eesti Vabariigi haldusterritooriumil kuulutatud välja eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga. Eriolukord kehtib kuni 1. maini 2020. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.

 

Tuginedes eeltoodule tuleb kõikidel Sillamäe sadamasse sisenevate, sadamas seisvate või sadamast väljuvate laevade meeskondadel, neid laevu teenindavatel agentidel ja sadamas tegutseval personalil juhinduda järgnevast:

 

1. Vähemalt 4 tundi enne Sillamäe sadamasse sisenemist või kui ülesõiduaeg on lühem kui 4 tundi, siis koheselt peale eelmisest sadamast väljumist, teavitab laeva kapten või agent COVID-19 haigestunutest või nakatumiskahtlustega isikutest, lisaks seadustes kehtestatud korrale, eraldi Sillamäe sadama sadamakapteni teenistust e-posti aadressil , telefonil +372 52 67 999 või ULL kanalil 68 kutsung „SILLAMÄE SADAM“/„SILLAMAE PORT CONTROL“.

 

2. Kui laev on viimase 14 päeva jooksul külastanud COVID-19 levikuga riigi sadamat või kui mõni meeskonnaliige, kes on liitunud laeva meeskonnaga viimase 14 päeva jooksul, on saabunud laeva sellisest riigist, tuleb sellest lisaks seadustes sätestatud korrale, vähemalt 4 tundi enne laeva Sillamäe sadamasse sisenemist või kui ülesõiduaeg on lühem kui 4 tundi, koheselt peale eelmisest sadamast väljumist, informeerida eraldi Sillamäe sadama sadamakapteni teenistust e-posti aadressil , telefonil +372 52 67 999 või ULL kanalil 68 kutsung „SILLAMÄE SADAM“/„SILLAMAE PORT CONTROL“.

 

3. Sillamäe sadamasse sisenevate, kuid sadamas alaliselt mitte baseeruvate laevade meeskonnaliikmeid ei lubata kaldale. Erandiks on laeva tavapäraseks käitamiseks vajalike tegevuste läbiviimine (näiteks süvise kontrollimine, laevavarude täiendamine vms) või meeskonna vahetus.

 

4. Laeva sadamas seismise ajal võivad laeva pardal viibida lisaks laevameeskonnale vaid selleks õigusi omavad ametiisikud ja isikud, kes on seotud laeva käitlemise, lastitööde või ohutusega. Kõrvalisi isikuid ja külalisi laeva pardale ei lubata.

 

5. Soovitatav on hoida laevapere ja laeva külastavate isikute või kaldapersonali vahel maksimaalset võimalikku distantsi, kasutada kaitsemaske ja kindaid.

 

6. Kui laeva sadamas seismise ajal peaks tekkima COVID-19 nakatumise kahtlus, teavitab laeva kapten või agent sellest viivitamatult, lisaks seadustes sätestatud korrale, sadamakapteni teenistust e-posti aadressil , telefonil +372 52 67 999 või ULL kanalil 68 kutsung „SILLAMÄE SADAM“/„SILLAMAE PORT CONTROL“.


 

Sadamakapten

Kapt. René Sirol

 

 


 

 

 

 

 

 

Kuidas saaksime Sind aidata?

* Kohustuslikud väljad

Sillamäe sadam
Kesk 2, 40231 Sillamäe

Tel.: (+372) 392 9150
Faks: (+372) 392 9177


E-mail: silport@silport.ee

Arved: arved@silport.ee

 

Kontakt